Rezultati projekta - Stanje šumskih i vodenih ekosustava šumarije Koška s preporukama za prilagodbu gospodarenja klimatskim promjenama

Najvažniji dio projekta „Zaštita hrasta lužnjaka u pograničnom području“ (akronim „Oak protection“) predstavlja ekološka studija. U njoj je na 146 stranica teksta, tablica, slika i dijagrama obrađeno na znanstven način stanje šumskih i vodenih ekosustava šumarije Koška s preporukama za prilagodbu gospodarenja klimatskim promjenama. Studiju su izradili stručnjaci ugovorenih izvođača Perceptives i Biota uz pomoć stručnjaka sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i djelatnika UŠP Našice.

Za potrebe izrade Studije obavljeni su terenski radovi koji su uključivali istraživanje strukture sastojina na pokusnim plohama, utvrđivanje prirasta hrasta lužnjaka, analizu značajki šumskih tala, terensko istraživanje stanja vodenih ekosustava. Iz baze podataka "Hrvatskih šuma" preuzeti su podaci o šumskim sastojinama i obavljenim šumskim radovima, a obrađeni su i podaci LiDAR snimanja, koje je za područje istraživanja obavljenu u dva navrata: u travnju 2018. godine i u travnju 2019. godine.

Tijekom izrade Studije planirani obuhvat na području šumarije Koška proširen je i na dio područja šumarije Donji Miholjac, koja se također nalazi u sastavu UŠP Našice. Dodatnim radovima obuhvaćena je analiza sastojina kao i obrada LiDAR snimke tog područja u svrhu određivanja potencijalnih lokacija za provedbu hidrouzgojnih mjera.

Provedenim analizama definirano je nekoliko ključnih problema s kojima se šumari već uvelike susreću u gospodarenju sastojinama hrasta lužnjaka kako na istraživanom području šumarija Donji Miholjac i Koška, tako i u cijelom njegovom arealu u Hrvatskoj.

U studiji su razrađene mjere za adaptivno gospodarenje šumskim sastojinama u srednjoročnom vremenskom razdoblju kako bi se povećala otpornost ovih sastojina na predstojeće klimatske promjene. Posebice se ovo odnosi na definiranje potencijalnih lokaciju za provedbu tzv. hidrouzgojnih adaptivnih mjera u svrhu ublažavanja hidroloških ekstrema u uvjetima klimatskih promjena.

Provođenje oplodnih sječa na manjih površinama

Oplodnim sječama na manjim površinama ne mijenjaju se značajno mikroklimatski uvjeti što znači da je evaporacija vode značajno manja nego kod sječe na većim površinama. U uvjetima budućih klimatskih promjena i u sušnim razdobljima ovo će biti značajna mjera očuvanja vode u sustavu koja je potrebna za napredovanje mladih lužnjakovih stabala. Oplodne sječe na manjim površinama povećavaju otpornost sastojina na olujne vjetrove čime se smanjuje oštećenje najvrjednijih stabala hrasta lužnjaka.

Povećanje raznolikosti vrsta drveća u šumskim sastojinama

S povećanjem brojnosti vrsta drveća u budućim sastojinama šumarije Koška izbjegavat će se potencijalno velike štete na sastojinama hrasta lužnjaka koje bi mogle nastati ukoliko se u ovim sastojinama pojave novi štetnici, ili ukoliko klimatski uvjeti pogoduju gradaciji i neuobičajeno velikoj brojnosti nekih štetnika koji do sada nisu izazivali veće štete.

Smanjiti gustoću lužnjakovih stabala po jedinici površine uz očuvanje pravilnoga rasporeda

Ukoliko se od samog osnutka sastojine vodi briga da se na raspolaganju svakom stablu hrasta lužnjaka pruži potrebni stajališni prostor, ova će stabla biti u mogućnosti razviti pravilne krošnje potrebne veličine, te razviti u tlu korijen koji može reagirati na promjene režima podzemne vode.

Povećati genetsku raznolikost sadnog materijala

Kod obnove sastojina potrebno je koristiti genetski materijal sa značajno većom genetskom raznolikošću. Ovim se načinom povećava širina moguće reakcije na promijenjene uvjete koji će na ovome području vladati za 30 ili 100 godina jer veća genetska raznolikost šumskog reprodukcijskog materijala osigurava veći raspon genetskih konstitucija, čime se povećava adaptivna sposobnost stabala na buduće promjene.

 

Download the study