O projektu

Cilj ovog dvadesetomjesečnog projekta je zaustaviti pogoršanje staništa autohtonih vrsta drveća Prije svega hrasta lužnjaka, sprečavanje širenja invazivnih vrsta, objektivno istraživanje procesa i izrada preporuka za rješenje istaknutih problema. Postizanje ciljeva zahtijeva provedbu dviju aktivnosti:

1) U najkraćem roku će se stvoriti mađarsko-hrvatski sustav praćenja podzemnih voda, koji se sastoji od 60 mjernih točaka. Podaci koji će dobiti koristiti će se za modeliranje sustava  kretanja podzemnih voda. Prikupljanju podataka služiti će i mreža automatskih meteoroloških stanica s obje strane granice , koje će prikupljati meteorološke podatke. Rezultati mjerenja bit će dostupni svim ciljnim skupinama i široj javnosti na web stranici projekta. Konačno, na temelju podataka, uz doprinos hrvatskog partnera, bit će napravljena analiza postojećeg stanja, uključujući analizu stanja vodenih i biljnih ekosustava, prognozu promjena u ekosustavima, preporuke potrebnih zahvata i postavljanje mogućeg alarma, predviđanje problema, kreiranje inundacijskih planova i mogućnosti zadržavanja površinske vode.

Dugoročni cilj projekta je na temelju studije i serije podataka planirati aktivnosti upravljanja vodama (npr. izgradnja kanala i ustava) kako bi se povećala vitalnost šuma i očuvala plodnost tla. Još jedna od prednosti ovog sustava je da se modeliranjem razine podzemnih voda omogućava lakše planiranje obnove šuma i održivost autohtonih vrsta u budućnosti.

 

2) Drugi cilj projekta je borba protiv invazivnih vrsta, kako bi se zaštitila autohtona vegetacija. U okviru ovog cilja na hrvatskoj strani provesti će se procjena stanja invazivnih vrsta, uz koordinaciju tvrtke Mecsekerdő Zrt. Paralelno će se na mađarskoj strani, na području šumarije Sellye i šumarije Szigetvár provesti suzbijanje invazivnih vrsta drveća (bagrem, čivitnjača, pajasen) na površini od 155 hektara. Na kraju će se napraviti  opis metodologije za borbu protiv invazivnih vrsta, koje se prate i na hrvatskoj strani a koje su već uklonjene na mađarskoj strani, sažimajući iskustva prikupljena tijekom suzbijanja tih invazivnih vrsta.

Povezano s pojedinačnim zadacima, razviti će se aplikacija  za mobilne telefone; aplikacija će naglasiti važnost pitanja zaštite šuma za sve zainteresirane strane (uključujući izletnike i stanovnike) raspodjelom znanja na popularan način.

 

 

Planirane lokacije  mjerenja podzemnih voda u Dravskoj nizini